REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
MEET THE MASTERS

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Definicja i dostępność szkolenia.

Meet The Masters 8 to Konferencja dla lekarzy zajmujących się implantologią i implantoprotetyką. W Konferencji wziąć udział mogą lekarze stomatolodzy, ortodonci, protetycy i chirurdzy stomatologiczni, studenci, których celem jest dokształcanie się w zakresie implantologii, implantoprotetyki i zarządzania tkanką miękką i twardą wokół implantu, jak i radzenie sobie z sytuacjami powikłań takich jak periimplantitis.

Konferencja odbywa się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Celem Kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu implantologii.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez Stowarzyszenie Implant Masters Poland w dziedzinie implantologii, implantoprotetyki.

Osobą odpowiedzialną za ustalenia planu kształcenia jest dr n. med. Monika Pordes M.Sc. 

2. Forma kształcenia.
Szkolenie organizowane jest w terminie 2.12.2023 r. od godziny 9:00 do 18:00. Każdy uczestnik potwierdza swoją obecność na szkoleniu podpisem na liście obecności.

3. Tematyka szkolenia

„Klucze do sukcesu w rehabilitacji implantologicznej w oparciu o najnowsze koncepcje przeszczepów tkanek miękkich i twardych w wydaniu eksperckim”

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– Jakie są klucze do sukcesu w leczeniu implantologicznym? 

Niezbędne atuty twojej praktyki lekarskiej , w kontekście uzyskania idealnego efektu terapeutycznego.

– Autorskie  techniki/koncepcje przeszczepów tkanek miękkich i twardych w procedurach implantologicznych, z uwzględnieniem czynników wpływających na pomyślne lub nieudane leczenie pacjenta.

Jaki wpływ na wynik leczenia ma stan zdrowia i styl życia pacjenta?

– Jaki wpływ na wynik leczenia ma stan zdrowia i styl życia pacjenta? Kryteria zarządzania nowymi procedurami chirurgicznymi. Jak ustrzec się przed popełnianiem błędów i zmniejszyć ryzyko powikłań pozabiegowych?

4. Zakończenie szkolenia.
Aktywne uczestnictwo na Konferencji zostanie potwierdzane zaświadczeniem podpisanym przez wykładowcę i Zarząd Stowarzyszenia Implant Masters Poland.

5. Certyfikaty.
Uczestnik szkolenia po zakończeniu otrzyma zaświadczenie uczestniczenia w Meet the Master 8 organizowanym przez Stowarzyszenie Implant Masters Poland.
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Zgłoszenie uczestnictwa.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www.meetthemaster.pl

Płatność należy dokonać od razu przy rejestracji na Konferencję. W przypadku niedokonania płatności rejestracja nie zostanie ukończona, a uczestnik nie będzie zapisany na Konferencję.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Konferencji koszty uczestnictwa nie są zwracane przez Organizatora.

Po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym Stowarzyszenia Implant Masters Poland, zostanie wysłane do Kupującego potwierdzenie uczestnictwa w konferencji w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

2. Płatności.

Cena uczestnictwa: 1460 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych)

3. Lokalizacja Kongresu

Renaissance Warsaw Aiport Hotel

Ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa


4. Zmiany w terminach i programie.

Stowarzyszenie Implant Masters Poland w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie zmianę programu (która nieznacznie odbiegałaby od planowanego programu). W takim przypadku uczestnicy otrzymają zawiadomienie na wskazany adres korespondencyjny, e-mailowy, nr telefonu. Wszelkie roszczenia wobec Stowarzyszenia Implant Masters Poland, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów z powodu zmiany terminu szkolenia są wykluczone.

5. Ochrona danych osobowych

  • Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Implant Masters Poland, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Administratorem Danych Osobowych jest: Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
  • Uczestnika dane pozyskujemy podczas zapisywania się na szkolenie i będziemy przetwarzać z następujących kategorii:

– Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, NIP, adres -w celu wystawienia faktury / rachunku – dane te udostępnimy księgowym w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych. Telefon, e-mail – w celu kontaktowania się z Uczestnikiem w zakresie szkolenia.

  • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani poza teren – Polski / UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Dane pozyskane w celu wykonania umowy o szkolenie przechowywane będą przez okres 5 lat. W sytuacji, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w innym celu  dane będziemy przechowywać do czasu odwołania zgody.
  • Uczestnikowi przysługują prawa:

– Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości

– Prawo dostępu do swoich danych

– Do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby

– O planowanej zmianie celu przetwarzania,

– Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

– Prawo do bycia zapomnianym

– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  • W każdej chwili może Uczestnik cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed wycofaniem.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.
  • Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, poprzez publikację ich na stronie internetowej oraz na naszym profilu na Facebooku i/lub Instagramie, na stronie www.implantmasterspoland.pl.

6. Postanowienia końcowe

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.